یک راه حل چاپ لباس سفارشی

یک راه حل چاپ لباس سفارشی

چاپگر لباس سفارشی از طریق تنگنا تکنولوژی چاپ دیجیتال برای رسیدن به حداقل یک قطعه چاپ به معنای واقعی، بدون صفحه، تصاویر به رنگ یکپارچه، جایگزینی برای چاپ سنتی است.

ارتفاع چاپگر WER را می توان در محدوده 0-17 سانتی متر تنظیم کرد، چاپ عکس رنگی برای سطوح به پایان رسید یا نیمه تمام لباس های مختلف.